Honorary General Chairs

Nanning Zheng, Xi’an Jiaotong University

Tianyou Chai, Northeastern University

Weihua Gui, Central South University

Yaonan Wang, Hunan University

General Chair

C. L. Philip Chen, South China University of Technology, China

General Co-Chairs

Changyin Sun, Southeast University

Zhijun Li, University of Science and Technology of China

Program Chairs

Wei He, University of Science and Technology Beijing

Tong Zhang, South China University of Technology

Program Co-Chairs

Mou Chen, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics

Jian Sun, Beijing Institute of Technology

Qinglei Hu, Beihang University

Long Cheng, Institute of Automation, CAS

Yanlong Zhao, CAS

Organizing Committee Chairs

Xiao He, Tsinghua University

Honggui Han, Beijing University of Technology

Zhijie Liu, University of Science and Technology Beijing

Organizing Committee Co-Chairs

Haijun Zhang, University of Science and Technology Beijing

Xiaojuan Ban, University of Science and Technology Beijing

Guo Xie, Xi’an University of Technology

Yu Liu, South China University of Technology

Organizing Committees

Xucheng Yin, University of Science and Technology Beijing

Kaixiang Peng, University of Science and Technology Beijing

Award Committee Chairs

Wenwu Yu, Southeast University

Hongyi Li, Guangdong University of Technology

Zhengguang Wu, Zhejiang University

Award Committee Co-Chairs

Jinhui Zhang, Beijing Institute of Technology

Chaoxu Mu, Tianjin University

Poster Session Chairs

Deyuan Meng, Beihang University

Xiwang Dong, Beihang University

Xuebo Zhang, Nankai University

Publicity Chair

Guangquan Cheng, National University of Defense Technology

Publicity Co-Chairs

Xiuyu He, University of Science and Technology Beijing

Yao Zou, University of Science and Technology Beijing

Special Session Chair

Dong Wen, University of Science and Technology Beijing

Local Arrangement Chair

Registration Chair

Tong Zhang, South China University of Technology

Publication Chair

Zhijia Zhao, Guangzhou University

Secretariat

Zhijie Liu, University of Science and Technology Beijing, China